Onderzoek naar naar de inzet van EMDR onder therapeuten bij psychologisch misbruik, mei 2017

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een effectieve en bekende behandelmethode voor psychische trauma’s, die vanaf het ontstaan veel stof heeft doen opwaaien in de wetenschappelijke wereld. Ondanks alle controverse heeft EMDR zijn plek verworven doordat het op klinisch vlak keer op keer zijn effectiviteit bewezen heeft. Het is dan ook niet vreemd dat veel therapeuten EMDR gebruiken als vorm van interventie bij aan trauma gerelateerde klachten. EMDR kan niet alleen ingezet worden bij alle niet verwerkte nare- traumatische ervaringen, maar ook bij voorbeeld bij fobieën, faalangst en chronische (pijn) en depressieve klachten.

EMDR is tevens een zeer effectieve behandelmethode bij slachtoffers van psychologisch/geestelijk misbruik. Echter EMDR is slechts één “tool” en methode voor de verwerking van psychologisch misbruik. Gedurende een EMDR sessie wordt weinig gesproken en is het EMDR protocol leidend. Alhoewel het voor de EMDR sessie wel van groot belang is om het juiste moment en de juiste situatie (target) te kiezen heeft de therapeut gedurende een EMDR sessie niet veel eigen inbreng. De therapeut heeft meer een regisseurs rol waarin, hoewel zijn/haar kennis van EMDR en het protocol van belang zijn, er weinig van het empathisch vermogen van hem/haar gevraagd wordt.

Psychologisch misbruik

Definitie psychologisch misbruik: Psychologisch misbruik vindt plaats in een relatie waarin een persoon of een groep, opzettelijk een ander of anderen psychologisch en emotioneel manipuleert met als resultaat dat deze afhankelijk van hem wordt/worden in het nemen van significante (levens) keuzes en beslissingen. (Singer, 2003,) Psychologisch misbruik vindt in het algemeen plaats in gesloten groepen zoals bij sportclubs, school-studie groepen, kerkgemeenschappen, maatschappelijke groeperingen zoals b.v. Scouting en binnen families.

Onderzoek empathie en EMDR bij psychologisch misbruik

Omdat EMDR zeer goed kan werken als therapievorm bij slachtoffers van psychologisch misbruik is de vraag ontstaan:

In hoeverre is er een verschil tussen therapeuten met betrekking tot een aantal demografische kenmerken en de mate van empathie die zij bezitten, en wat zijn hun overwegingen om EMDR in te zetten bij slachtoffers van psychologisch misbruik.

Het onderzoek is gehouden onder 62 bij het Bijscholing Instituut voor Therapeuten opgeleide EMDR therapeuten (mei 2017).

Onder de groep van de BivT opgeleide EMDR therapeuten blijken geen significante verschillen te vinden tussen de mate van empathie en de inzet van EMDR bij psychologisch misbruik. Tevens zijn er geen significante verschillen te vinden tussen mannen en vrouwen en de mate van empathie. Wel scoorde de groep in zijn geheel hoger in empathie dan de gemiddelde empathie scores van de Toronto empathie questionnaire.

Terwijl de verwachting was dat het onderzoek meer inzicht zou geven in de mate van empathie en de inzet van EMDR bij psychologisch misbruik, zijn daarover geen significante conclusies uit het onderzoek gekomen. Echter uit de open vragen viel te concluderen dat de kennis over psychologisch misbruik de inzet van EMDR beïnvloedde.

Beinvloeding door kennis, niet empathie

Samengevat geeft dit “mixed methode onderzoek” aan dat binnen de groep van de BivT opgeleide EMDR therapeuten geen significante verschillen te vinden zijn tussen de mate van empathie bij de verschillende therapeuten en de mate van inzet van EMDR bij psychologisch misbruik. Dus niet de mate van empathie, opleiding of sekse van de therapeuten maar de kennis over psychologisch misbruik blijkt een belangrijke factor te zijn bij het al dan niet inzetten van EMDR als behandelmethodiek onder de slachtoffers van psychologisch misbruik.